About

SwissGold Market Program
 • Warunki handlowe
  <--

   

  Internetowy sklep Swissgolden zajmuje się zakupem i sprzedażą inwestycyjnego złota w sztabkach< br /> Sztabki złota są kupowane i sprzedawane w sklepie internetowym w dowolnej ilości i dowolnej wadze od 1 go 100 gramów
  Dostawy zakupionych sztabek realizuje się ubezpieczoną przesyłką pocztową lub mogą być odbierane osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu w dziale dostawy. Zakupione sztabki mogą być także przechowywane w depozycie w certyfikowanym skarbcu matali szlachetnych.
  Koszt dostawy jest określony przez pocztę kurierską i wynosi 55 euro
  Koszt przechowywania złota wynosi 0,1% wartości przechowywanego złota miesięcznie i jest pobierany w pierwszym dniu każdego miesiąca

  Aby kupić złoto inwestycyjne konieczne jest:
  Rejestracja w sklepie internetowym
  Przejście procedury identyfikacji ( weryfikacji) kupującego. Żeby to zrobić należy przejść do zakładki [profil/moje dokumenty] i wysłać zeskanowany paszport, oraz aktualny rachunek np. za media
  Konto Euro zostanie otwarte dla Kupującego w sklepie internetowym dla dalszej obsługi zamówienia
  W przypadku płatności za zamówione złoto i usługi Firmy przelewem bankowym Firma Swissgolden wysyła fakturę do kupującego. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail Kupującego podany przy rejestracji
  Koszt zakupu jest ustalany w ciągu 24 godzin
  Ponieważ cena rynkowa złota może się zmieniać kilka razy dziennie, Kupujący musi dokonać przelewu bankowego i przesłać potwierdzenie zapłaty w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia na adres e-mail do działu dostawy
  Jeśli potwierdzenie zapłaty za zamówienie nie zostanie odebrane w ciągu 24 godzin zamówienie zostanie anulowane

  -->

   

  The SwissGold Market Internet – shop is intended for purchase and sale of an investment gold in bars.
  Gold bars are bought and sold in the Internet - shop in any quantity and any values from 1 to 100 grams.
  Bars delivery is carried out by the insured mail as well as they can be left for safekeeping in the certified depository of precious metals.
  Delivery cost is defined by the postal service. Сost of delivery amounts to 55 euro.
  The gold storage cost is 0.1 % per month of the value of the gold stockpiled in depository on the first day of every month.

  To buy the investment gold it is necessary:
  To register in the Internet – shop
  Go through the procedure of identification. To do this, go to the [Profile / My Documents], and load scan the copy of the passport, utility bills account or registration.
  To choose bars and place an order.
  Euro account will be opened for the Buyer in the Internet - shop for the further service of the Order
  In case of Buyer’s payment for the Order and Company’s services is through bank transfer, the SwissGold Market Internet company will send an invoice to the Buyer. An invoice will be sent to the Buyer’s e-mail stated at the registration.
  The cost of purchase will be fixed for 24 hours.
  As the gold market price may change several times a day, a Buyer must make a bank transfer and send a copy of payment by e-mail to the delivery department within 24 hours.
  If confirmation of a payment for the Order is not received within 24 hours, the Order will be canceled.

 • Umowa serwisowa
  <--

   

  1. Postanowienia ogólne

  Pojęcia i definicje stosowane w umowie:
   1.1 Umowa - niniejsza umowa o świadczenie usług sprzedaży przez Spółkę za pośrednictwem Internetu i usług na dostawę i przechowywanie sztabek złota.  Usługi - Rejestracja zleceń kupna i sprzedaży złota inwestycyjnego, zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy handlowej, jak również kontroli realizacji zamówień oraz wykorzystania narzędzi do reklamy - działania marketingowe.
  Umowa została sporządzona w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki oraz zawarta jest metodą elektroniczną pomiędzy Spółką a Nabywcą, za pośrednictwem strony internetowej Spółki..
  1.2 Kupujący, właściciel - pełnoprawna osoba fizyczna lub osoba prawna. 
  1.3 Strony - Spółka oraz Nabywca, strony zlecenia. 
  1.4 strony - Strona internetowa Spółki jest dostępna pod adresem internetowym
  SwissGold Market i ma osobiste biuro 
  1.5 gabinet - interfejs strony internetowej, w który Spółka zaopatruje nabywcę do wykonywania zlecenia i monitorowania ich realizacji i monitorowanie wykorzystywanych usług itd 
  1.6 Ogólne warunki umowy umowa handlowa - warunki niniejszej Umowy, są dostępne na stronie internetowej założonej przez Spółkę umowy handlowej i relacji z kupującym, właścicielem zamówienia, która zostanie uzgodniona przez kupującego przy zawarciu tej Umowy.

  1.7 The Agreement is only available for persons of 18 years of age and over.

  2. Przedmiot umowy, prawa i obowiązki Stron

  2.1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Spółka daje nabywcy prawo do korzystania z usług internetowych świadczonych przez Spółkę do realizacji zleceń kupna - sprzedaży inwestycyjnych sztabek złota za pomocą dostarczonych w tym celu narzędzi technicznych Spółki. 
  2.1.1. Ceny zakupu - sprzedaży złota, oraz ceny usług świadczonych przez Spółkę są zamieszczone na stronie internetowej Spółki i mogą być zmieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz z Ogólnymi zasadami umowy handlowej.
  2.1.2. Firma dostarcza złoto ubezpieczoną pocztą. Na życzenie Spółka alokuje złoto inwestycyjne w certyfikowanym skarbcu metali szlachetnych.Za dostarczenie i przechowywanie złota płaci jego właściciel, klient. Otrzymanie złota ze skarbca możliwe jest tylko po uprzednim uzgodnieniu ( powiadomieniu) 
  2.2. Do korzystania z Panelu klienta i świadczonych przez Spółkę narzędzi technicznych do realizacji zamówienia i reklamy - działalności marketingowej Zamawiający płaci Spółce opłatę licencyjną za każdy cykl zamówień wstępnych zamówień siedmiomiejscowych € 20, za wstępne i główne zamówienia w piętnastomiejscowej koszt abonamentu wynosi 10 Euro na cykl, i 50 euro za trzy cykle tabeli VIP zamówień. Oplata ta nosi nazwę abonamentu
  2.2.1. Firma, po uiszczeniu przez właściciela zamówienia opłaty abonamentowej, zobowiązana jest dostarczyć Kupującemu jego zestaw instrumentów technicznych (biuro osobiste) w celu umożliwienia transakcji zakupu - sprzedaży złota inwestycyjnego, monitorowania przepływu zamówienia nabywcy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami handlu oraz działań reklamowych i marketingowych. 
  2.3.Za reklamę i wprowadzenie klientów, Spółka wypłaca posiadaczowi zamówienia, nagrody w postaci Bonusów w odpowiedniej wysokości, zgodnie warunkami określonymi na podstawie Warunków legalnego handlu oraz Ogólne warunki uczestnictwa w programie marketingu 
  2.4. Podczas korzystania z osobistego biura i wykorzystania dostarczonych przez służby Spółki narzędzi właścicielowi zamówienia nie wolno wysłać informacji reklamowych bez zgody adresata (spam), termin "spam" jest zdefiniowany jako przekaz reklamowy (czyli e-mail, przeznaczony do reklamowania produktów, usług lub wizerunku firmy), która jest wysyłana automatycznie i bez zgody odbiorcy). 
  2.5. Posiadacz zamówienia zobowiązuje się nie rozpowszechniać informacji szkalujących Firmę, fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje dotyczące Spółki i usług świadczonych przez Spółkę, kolidującą z działalnością Spółki i jej klientów. Przez działania zakłócające działalność Firmy rozumie się także reklamy i marketing produktów firm konkurencyjnych.  Właściciel zamówienia zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich innych wymogów określonych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach Handlu.

  2.5.1. The Company hereby will disclaim any person who operates in any manner other than those prescribed and provided by the Company. Any person who violates the national laws of his/her country of residence by not adhering to the current rules of the Company, as well as all the rules of the national laws, may be proceeded against as the law requires. The Company has the right to apply to the official state bodies for the criminal prosecution of any such person. 
  2.6. W przypadku korzystania z dodatkowych usług firmy, właściciel zamówienia zobowiązuje się do przestrzegania pewnych zasad dotyczących korzystania z usług firmy dostarczającej i jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które mogą powstać w związku w związku z naruszeniem zasad korzystania z narzędzi serwisowych.

  3. Płatności w ramach Umowy

  Zapłata za korzystanie z osobistego biura i narzędzi technicznych do realizacji operacji na wykonania i zarządzanie zamówieniami klientów dokonana jest w momencie składania zamówienia.
  3.1. Opłata abonamentowa za korzystanie z Panelu klienta i udostępnionych prze Firmę instrumentów technicznych opiera się na Warunkach Handlu. Posiadacz zamówienia potwierdza, że zapoznał się on z warunkami opłaty abonamentowej i zgadza się ja opłacać.
  3.2. Firma ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian w ramach opłaty abonamentowej oraz ogólnych warunków handlu. O zmianach ogólnych warunków przy zawieraniu umów handlowych oraz opłaty abonamentowej, Firma zawiadamia właściciela zlecenia, publikując ten komunikat na stronie internetowej lub w inny sposób. Data wejścia w życie nowych Ogólnych warunków, jak również abonamentu jest datą ich opublikowania na stronie internetowej Firmy a właściciel ma prawo do dalszego korzystania z osobistego biura i narzędzi technicznych dostarczonych na poprzednich warunkach opłaty abonamentowej w czasie kiedy zamówienie jest już złożone.
  3.2.1. Jeśli właściciel zlecenia nie zgadza się ze zmianami w ogólnych warunkach umowy handlowej oraz opłaty abonamentowej jest zobowiązany zawiadomić Firmę za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie siedmiu (7) dni od daty wejścia w życie zmiany abonamentu. Jeśli w tym okresie Spółka nie otrzymała zawiadomienie od Posiadacza zamówienia, uważa się, że właściciel zgadza się ze zmianami w Warunkach Ogólnych i abonamentu.
  3.2.2. W przypadku braku zgody na zmiany opłaty abonamentowej oraz warunków ogólnych i umowy handlowej Posiadacz zlecenia ma prawo do realizacji zamówienia zgodnie z poprzednimi warunkami oraz do odmowy rejestracji nowego zamówienia.
  3.3. Kupujący, właściciel zamówienia opłaca zamówienie i opłatę abonamentową według faktury wstawionej przez Firmę, na której są wszystkie dane dotyczące zapłaty. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia umowy.
  3.4. Na dokumencie opłaty zamówienia i opłaty abonamentowej, polecenie zapłaty ( tytuł przelewu) powinno zawierać numer faktury - zamówień. W przypadku braku wskazanych danych, Spółka ma prawo nie przekazać wpłaty na konto i zawiesić niniejszą Umowę dopóki polecenie zapłaty nie będzie poprawne. Koszt transferu (prowizje od nadawcy i odbiorcy banków) są przypisane do Kupującego,
  3.5. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowość dokonanych płatności na jego / jej własne zamówienie
  3.6. Płatność odbiorcy uznaje się za przeprowadzoną od momentu przekazania pieniędzy na rachunek Spółki
  W przypadku opóźnienia w płatności przez więcej niż 5 dni roboczych, Spółka ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez uprzedzenia. W tym przypadku zamówienie na zakup złoto inwestycyjnego zostanie anulowane.
  3.7. Kupujący ma prawo do drukowania faktury za pomocą panelu sterowania. Faktury mogą być na żądanie kupującego przesyłane za pośrednictwem poczty na adres wskazany przez Kupującego za dodatkową opłatą.
  3.8. Kupujący zobowiązany jest do czuwania nad odbiorem i otrzymywaniem faktur od Spółki drogą elektroniczną
  3.9. Jeżeli opóźnienie w płatności faktury wynosi więcej niż 24 godzin, Spółka ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez uprzedzenia. W tym przypadku zamówienie na zakup złota inwestycyjnego zostanie anulowane.

  4. Polityka prywatności

  4.1 Polityka firmy

  4.1.1 Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu ochrony prywatności i ochrony danych osobowych. Wspieramy bezpieczeństwo naszych serwerów, gdzie informacje są przechowywane. Ta sekcja wyjaśnia politykę prywatności i praktyki naszej firmy w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych przez nas od Klienta lub które Klient przedstawił nam, w tym za pośrednictwem naszych stron internetowych, oprogramowania, narzędzi internetowych, taśm, aplikacji i usług internetowych od osób trzecich, naszych własnych usług mobilnych obsługiwanych, licencjonowanych lub oferowanych przez nas.

  4.1.2 Niniejsza Polityka prywatności jest włączona i jest zgodna z naszymi warunkami. Korzystanie z naszej strony internetowej, produktów i usług podlega tym warunkom w każdym czasie.

   

  4.2 Dane osobowe

  4.2.1 Dane osobowe - jest to informacja o rzeczywistej osobie, która identyfikuje się lub można stwierdzić, że są rzeczywiście te osoby.

  4.2.2 Możemy zbierać dane osobowe na wiele sposobów. Na przykład, możemy zbierać dane osobowych od Klienta, gdy:

  a.       Klient rejestruje i zakłada swoje konto;

  b.       Korzysta z szeregu świadczonych dla niego usług;

  c.       Rozmawia na naszym forum lub w sieciach społecznościowych;

  d.       Jeśli jest kontakt poprzez e-mail, bez względu na powód i temat.

  4.2.3 Niektóre dane osobowe mogą być zbierane automatycznie, np. przez jak Internet, adres IP komputera lub urządzenia mobilnego, system operacyjny komputera lub urządzenia przenośnego, typ przeglądarki, adres URL strony internetowej Klienta, datę i czas swojej wizyty i interakcji z nami lub korzystania naszych usług.

  4.2.4 Po dokonaniu zakupów u nas lub za pośrednictwem naszego serwisu Firma może potrzebować informacje do fakturowania oraz informacje dotyczącą karty kredytowej. Wszystkie takie transakcje kartą kredytową są w pełni zaszyfrowane i dane karty kredytowej i rozliczeniowe zbierane i przechowywane przez nas lub osoby godne zaufania. Danych tych nie będzie można wykorzystać żadna osoba trzecia

  4.2.5 Niektóre z informacji zebrane przez nas, mogą być gromadzone automatycznie za pomocą "cookie". Cookie - czyli małe pliki tekstowe, które są na komputerze i identyfikują Cię jako unikalnego użytkownika. Cookie pozwala na śledzenie postępów w korzystaniu z naszego serwisu oraz monitorować stan swojego produktu podczas ich zamawiania u nas. Można ustawić swoją przeglądarkę tak, żeby odrzucała cookie, można ręcznie usunąć niektóre lub wszystkie pliki cookie na komputerze poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Jednak może to prowadzić do problemów z dostępem i wykorzystaniem niektórych naszych stron i funkcji naszego serwisu.

  4.2.6 Informacji osobiste, które zbieramy służą do kontaktu lub informacji w sprawie świadczonych usług w celu lepszego zrozumienia potrzeb, poprawy marketingu, w celu poprawy produktów Firmy usług oraz do kontaktu z Klientem. Dane osobowe Klienta należące do nas są konieczne, aby zapewnić Klientowi nasze usługi i są zgodne z naszymi zobowiązaniami prawnymi. Jeśli Klient nie poda danych osobowych, Firma może nie być w stanie zapewnić swoich usług, lub dostarczyć pełnej oferty Klientowi.

  4.2.7 Firma chroni dane osobowe i nie ujawnia ich osobom trzecim, poza wyjątkami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności. Możemy udostępniać informacje prywatne podwykonawcom, którzy świadczą usługi dla Firmy. Usługi te mogą obejmować pomoc w zakresie świadczenia usług, pomoc w badaniu i analizie informacji na temat osób, którzy żądają usługi lub informacji od nas w dostarczaniu lub stosowaniu materiałów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług i / lub pomocy w przetwarzaniu informacji dotyczących karty płatniczej.

  4.2.8 Klient może zdecydować się na podanie danych osobowych w ramach społeczności internetowej oferowanej przez Firmę. Wszelkie informacje, które zdecyduje się podać, w tym dane osobowe, mogą być ogólnie dostępne także dla społeczności online.

  4.2.9. We may disclose Personal Information:

  - to a third party in the event of any reorganization, merger, sale, joint venture, assignment, transfer or other disposition of all or any portion of our business, assets or stock (including in connection with any bankruptcy or similar proceedings);

  - to a third party, that are affiliated with us, or have any cooperative activity with us, for their marketing purposes;

  - as we believe necessary or appropriate: (a) under applicable law, including laws outside your country of residence; (b) to comply with legal process; (c) to respond to requests from public and government authorities including public and government authorities outside your country of residence; (d) to enforce our terms and conditions; (e) to protect our operations or those of any of our affiliates; (f) to protect our rights, privacy, safety or property, and/or that of our affiliates, you or others; and (g) to allow us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain.

  The company reserves the right to disclose and publish all information, available to the company, about any person who misuses the name of the company or acts in the wrong way on behalf of the company, including names, addresses, photo-video audio and any other materials at the company's disposal.

   

  4.3 Autoryzacja, dostęp i zmiany

  4.1.1W przypadku gdy Firma Swissgolden jest świadoma lub ma uzasadnione przekonanie, że Klient jest zaangażowany w działania, które są niezgodne z prawem w jakiejkolwiek jurysdykcji, które uważamy za istotne (według naszego uznania), zastrzegamy sobie prawo do pełnej współpracy z agencjami rządowymi w dowolnej części świata i wówczas Firmę nie będzie wiązać żaden obowiązek poufności wobec Klienta. Nieodwołalnie zwalnia to Firmę z zabezpieczenia danych i upoważnia do ujawniania informacji osobowych tym organom.

  4.3.2 Firma podejmuje racjonalne do przyjęcia w danych okolicznościach kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa, że dane osobowe, które są pod naszą kontrolą są chronione przed:

  a.       utratą;

  b.       Dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem komukolwiek innemu oprócz Firmy.

  4.3.3 Dane dostępowe do konta są wyłącznie w trybie online za pomocą hasła. Aby chronić poufność danych osobowych, należy przechowywać hasła w tajemnicy i nie ujawniać ich osobom trzecim. Klient jest odpowiedzialny za jakiekolwiek korzystanie z naszych usług przez inną osobę, za pomocą hasła. Prosimy o poinformowanie Firmy natychmiast, jeśli istnieje podejrzenie niewłaściwego użycia hasła.

   

  4.3.4 Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w dowolnym momencie. Możemy korzystać z danych osobowych dla nowych, nieprzewidzianych zastosowań wcześniej nie ujawnionych w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli dotychczasowa polityka prywatności Firmy się zmieni to Firma będzie informować o takich zmianach, wraz z datą, od kiedy nasza polityka prywatności została zaktualizowana. Wówczas Klient będzie mógł zrezygnować z naszych usług. Zachęcamy do okresowego przeglądania strony internetowej Firmy aby śledzić wszelkie aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności. 

  5. Bezpieczeństwo danych

  5.1. Praktyczne wskazówki

  5.1.1 Firma stosuje najwyższy poziom kontroli i bezpieczeństwa, w tym 128-bitową technologię szyfrowania SSL. Firma zachęca do ochrony swoich danych i informacji on-line za pośrednictwem nowoczesnych produktów bezpieczeństwa oprogramowania internetowego i aktualizacji systemu operacyjnego.

  5.1.2 Należy wybierać odpowiedni bezpieczne hasło. Należy pamiętać, że niebezpiecznymi (słabymi) hasłami są takie, w których cyfry i kombinacje liter są łatwe do odgadnięcia hasło, a także hasła wykorzystywane do usług bankowych i poza bankowych lub hasła tworzone z innych łatwo dostępnych informacji osobistych (np. data urodzenia, imiona członków rodziny, nazwy zwierząt lub nazwa ulicy). Klient musi zachować swoje haslo do Firmy- sklepu Swissgolden zawsze jako poufne

  5.2 Odpowiedzialność Klienta

  5.2.1 Klient powinien:

  a.       podjąć wszelkie stosowne kroki, aby uniknąć obserwowania przez innych podczas wprowadzania hasła do sklepu internetowego SwissGold Market;

  b.       Nie można zostawiać komputera bez opieki, kiedy jest się zalogowanym w dany dniu do sklepu internetowego SwissGold Market;

  c.       Nie należy podawać hasła do sklepu internetowego Swissgolden nikomu (w tym policji, pracowników banku lub swojej rodziny);

  d.       Nie należy przechowywać pisemnej lub elektronicznej dokumentacji swojego hasła do sklepu internetowego SwissGold Market.

  6. Rozstrzygania sporów wynikających z umowy, odpowiedzialność za naruszenie umowy

  6.1. Działanie firmy jest regulowane przez ustawodawstwo Belize. Każdy spór lub roszczenie w związku z niniejszą Umową lub jej naruszeniem, odwołania lub unieważnienia zostaną ostatecznie dopuszczone przez sąd polubowny w Belize.

  6.2. Posiadacz zlecenia ponosi odpowiedzialność za naruszenie niniejszej Umowy i Ogólnych warunków umowy transakcji handlowej. Posiadacz zlecenia ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć w Firmie w wyniku naruszenia przez Kupującego, właściciela zamówienia niniejszej umowy, ogólnych warunków i warunków umowy handlowej.

  6.3. W przypadku naruszenia niniejszej Umowy lub Ogólnych warunków umowy handlowej transakcji przez posiadacza zamówienia Firma ma prawo do natychmiastowego zerwania niniejszą Umowę bez uprzedzenia. Wcześniej otrzymana opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi. Firma jest wtedy także zwolniona z obowiązku wypłaty na rzecz Posiadacza zamówienia nagrody- Bonusu wynikającego na mocy niniejszej umowy. Posiadacz zamówienia zobowiązuje się do realizacji zamówienia z osobistego rachunku Posiadacza.

  6.4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty posiadacza zlecenia, w tym straty bezpośrednie i pośrednie, utracone zyski, które mogą powstać w czasie, gdy Posiadacz zamówienia korzysta z internetu , biura osobistego i instrumentów technicznych udzielonych przez Firmę

  7. Siła wyższa

  7.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niespełnienie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli przyczyna była wynikiem działania siły wyższej, która powstała po zawarciu niniejszej Umowy, czyli w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych (takich jak klęski żywiołowe, wojny, działania zbrojne i jakiekolwiek inne przyczyny naturalne, trzęsienie ziemi, huragan, itp.), których Strony nie mogły ani oczekiwać, ani niemożliwe było ich unikniecie przez podjęcie racjonalnych środków.

  7.2. Jeśli jedna lub druga strona nie jest całkowicie lub częściowo zadowolona z realizacji obowiązków umowy w związku z okolicznościami określonymi w pkt 7.1 niniejszej umowy, terminy zobowiązań wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedłużone o okres równy okresowi istnienia tych okoliczności.

  7.3. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę, jeżeli okoliczności określone w punkcie 7.1. niniejszej Umowy, trwać więcej niż dwanaście miesięcy. W takim przypadku Strony nie mają prawa do rekompensaty strat, które powstały w związku z takiego zdarzenia

  7.4. Strona, która nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań z powodu okoliczności, o których mowa w punkcie 7.1 niniejszej umowy, bezzwłocznie zawiadamia o tym drugą Stronę na piśmie o tych powstałych okolicznościach wskazując rodzaj danych okolicznościach, i ich wpływ na możliwość zobowiązań umownych.

   

  8. Zawarcie umowy, okres ważności, zasady odstąpienia

  8.1. Umowa wchodzi w życie i jest obowiązkowe dla Stron od chwili potwierdzenia drogą elektroniczną Umowy na stronie internetowej Spółki przez Kupującego - Kupujący oznacza «zgadzam się» w dolnej części umowy, a także od momentu otrzymania przez Firmę zapłaty za zamówienie towaru i usług zgodnych z warunkami umowy

  8.2. Umowa obowiązuje do ukończenia wykonania zamówienia i może być automatycznie przedłużona na kolejne przedpłacone zamówienie Kupującego

  8.3. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy wcześniej przez pisemne powiadomienia drugiej Strony w ciągu trzydziestu (30) dni przed zakończeniem.

  8.4. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy w ramach inicjatywy lub z winy Posiadacza zamówienia abonament nie podlega zwrotowi.

  8.5 The Company upon being notified of the death of a Partner, shall pay all outstanding benefits to the next-of-kin, upon the production of satisfactory documents, acceptable in the jurisdiction of the Partner, provided always, that the named next-of-kin is able to provide the security code of the deceased and such other information as may from time to time be required.

   

  9. Postanowienia końcowe

  9.1. Niniejsza Umowa oraz związane z nimi dokumenty zawierają pełną treść umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, zarówno ustne jak i pisemne, istniejące pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.

  9.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy stanie się nieważne, to musi być zastąpiony przez inny ważny warunek, który w jak największym stopniu odpowiada pożądanemu wynikowi w celu ekonomicznego wykorzystania. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego Umowy, w żaden sposób nie wpływa na inne warunki umowy.

  9.3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na rzecz kontrahentów i będą wiążące dla nich i ich następców. Zaakceptowanie zobowiązań nie może być przekazywane osobom trzecim.

  9.4 Shall any provision in this Agreement be found to be invalid such defect shall not affect the validity of this Agreement in whole, unless the prerequisites of this Agreement have been changed in a substantial way. The Parties shall in such case enter into negotiations without delay with the aim to replace such invalid provision with a new provision, which to its economic, legal and practical effect is so close to the invalid provision that it can be reasonably assumed that the Parties would have originally entered into this Agreement with the said new provision.

  9.5 This Agreement has been drawn up in the English, Polish languages. In the event of any dispute between the Parties, the English language version of this Agreement shall prevail and be referred to in all matters.

  Ta strona nie jest przeznaczona do rozpowszechniania lub użytkowania przez osoby fizyczne lub osoby prawne, które są rezydentami lub są zarejestrowane pod jurysdykcją, gdzie takie użycie lub dystrybucja narusza obowiązujące tam przepisy prawa lub akty prawne, lub też, jeśli taka dystrybucja lub wykorzystanie niezbędne do działania związane z rejestracją lub licencją w tej jurysdykcji jest dla SwissGold Market i jej spółek oraz organizacji stowarzyszonych ograniczone.

  Ta strona internetowa i znajdujące się tutaj informacje są własnością SwissGold Market i nie mogą być wykorzystywane do celów prawnych, podatkowych, księgowych, papierów wartościowych, raportów inwestycyjnych i konsultacji, w tym do ustalania poglądów i przydatności jakichkolwiek inwestycji lub strategii inwestycyjnych. Ta strona internetowa nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu inwestycyjnego lub usługi do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu w jakiejkolwiek jurysdykcji.

  Produkty prezentowane na stronie są dostępne tylko dla mieszkańców tych krajów, w których dostawa takich produktów jest dozwolona przez prawo.

  -->
 • Warunki

  Ogólne warunki uczestnictwa w programie marketingowym SwissGold Market

  Poniższe warunki stanowią umowę dotycząca udziału w programie marketingowym SwissGold Market - Promocja pomiędzy Firmą a Klientem ( właścicielem zamówienia)

  Przyjęcie tej Umowy daje możliwość:

  Każdemu Klientowi, właścicielowi zamówienia udział w programie marketingowym SwissGold Market oraz otrzymywania wynagrodzeń z tego programu.

  Firmie SwissGold Market skuteczną promocję towarów i usług oświadczonych przez Firmę za pośrednictwem sklepu internetowego, zwiększenie dochodu ze sprzedaży towarów i usług dystrybuowanych za pośrednictwem internetu

   W celu wzięcia udziału w programie Klient SwissGold Market powinien:

  -       Zarejestrować się w sklepie internetowym SwissGold Market

  -       złożyć zamówienie na zakup towaru na kwotę 1.800€, 7.000€, 27.500€ lub 98.000€ (w tym 15% zamówienia to opłata manipulacyjna)

  -       zapłacić za odpowiedni kupon ( kupon to środki płatnicze w systemie)

  Kupon - zamówienie w tabeli Głównej zawiera sztabkę złota o wadze 1 gram i przedpłatę na zakup sztabek złota inwestycyjnego do 100g oraz abonament obsługi serwisowej.

  Kupon-zamówienie dla zamówień VIP i VIP PLUS i zleceń zawiera sztabkę złota o wadze 31.1 gram, przedpłata na zakup inwestycyjnych sztabek złota o wadze do 100 gramów, i abonament za usługi internetowej.

  W siedmiomiejscowych Głównych tabelach zamówień START kupon kosztuje 200€, w tym 20€ za obsługę serwisową za trzy cykle tabeli Głównej.

  W piętnastomiejscowych tabelach Głównych zamówień kupon kosztuje 520€, w tym 20€ za obsługę serwisową za dwa cykle tabeli Głównej.

  W siedmiomiejscowych Głównych tabelach zamówień kupon kosztuje 740€, w tym 40€ za obsługę serwisową za trzy cykle tabeli Głównej.

  W Głównej tabeli VIP kupon kosztuje 2800€ w tym 50€ na obsługę serwisową za trzy cykle tabeli Głównej VIP.

  W Głównej tabeli VIP PLUS kupon kosztuje 9850€ w tym 50€ na obsługę serwisową za trzy cykle tabeli Głównej VIP PLUS.

  PUczestnik programu marketingowego w sklepie internetowym ma prawo do złożenia tylko jednego zamówienia za zakup złota zarejestrowanego pod własnym nazwiskiem w tym możliwość dokonania zamówienia 1.800€, 7.000€, 27.500€ i 98.000€ w tym samym czasie lub w różnych terminach

  Po wykonaniu zlecenia Klient może złożyć nowe zamówienie lub może on przedłużyć poprzednie zamówienie przy tym samym sponsorze  

  Uczestnik programu marketingowego może zarejestrować nowe zamówienie tylko pod obecnym sponsorem.

  W przypadku, gdy uczestnik programu nie ma zamówienia złożonego w tabelach VIP lub VIP PLUS zamówienia jego poleconych( tych, którzy chcą być w tych tabelach umieszcza się w tabeli zamówień najbliższego od góry sponsora i są traktowane jako tymczasowa kwalifikacja tego sponsora do momentu umieszczenia pierwotnego (rzeczywistego) sponsora w odpowiedniej tabeli zamówień.

  W przypadku naruszenia tego warunku, Firma zastrzega sobie prawo do nakładania sankcji karnych w wysokości nagrody.  

  W przypadku, gdy klient, który już zawarł umowę z Firmą i rejestruje nowe konto z innego sponsora, za skargą pierwszego sponsora druga umowa tego klienta zostanie połączona z pierwszą umową. 

  Modele biznesowe programu marketingowego SwissGold Market

  Program Marketingowy SwissGold Market został opracowany tak, aby wspomóc tylko tych Klientów, którzy chcą promować towary Firmy przez sklep internetowy na rynku światowym oraz aby nagradza za reklamę i wprowadzanie nowych Klientów do Firmy. Otrzymane w programie marketingowym premie i nagrody mogą być wykorzystane tylko na zakup złota inwestycyjnego z tytułu realizacji zlecenia Klienta. Przepis ten jest wiążący

  Model programu marketingowego Firmy SwissGold Market składa się z pięć rodzajów tabel zleceń (zamówień): 

  -        START tabela zleceń,

  -        piętnastomiejscowa Główna tabela zleceń,

  -        siedmiomiejscowa Głowna tabela zleceń,

  -        VIP tabela zleceń,

  -        VIP PLUS tabela zleceń.

  Główna tabela zleceń służy do uzyskania premii kredytowej , którą opłaca się za zamówienie Klienta 7.000€. Zamówienie uznaje się za w pełni wykonane jeżeli przebiegło w minimum dwóch cyklach w piętnastomiejscowej tabeli Głównej lub w trzech cyklach siedmiomiejscowej Głównej tabeli zleceń

  Tabela zleceń VIP jest zaprojektowana tak, aby uzyskać premie kredytowe i zapłacić nimi za zamówienie VIP Klienta (27.500 €) Zamówienie uznaje się za w pełni zrealizowane jeżeli przebiegło w minimum trzech cyklach w tabeli VIP. Można również przekazać część tej premii do tabeli Głównej VIP PLUS.

  Tabela zleceń VIP PLUS jest zaprojektowana tak, aby uzyskać premie kredytowe i zapłacić nimi za zamówienie VIP PLUS Klienta (98.000 €) Zamówienie uznaje się za w pełni zrealizowane jeżeli przebiegło w minimum trzech cyklach w tabeli VIP PLUS

  - Zamówienie z opłatą 200€ umieszcza się na Głównej siedmiomiejscowej księgowej tabeli zamówień START 

  - Zamówienie z opłatą 520€ umieszcza się na Głównej piętnastomiejscowej księgowej tabeli zamówień

  - Zamówienie z opłatą 740€ umieszcza się na Głównej siedmiomiejscowej księgowej tabeli zamówień

  - Zamówienie z opłatą 2800€ umieszcza się na księgowej tabeli V.I.P. zamówień

  - Zamówienie z opłatą 9850 umieszcza się na księgowej tabeli V.I.P. PLUS zamówień

  Zasady pracy

  Zasada działania siedmiomiejscowej tabeli zamówień księgowych dla zamówień VIP i VIP PLUS

  Księgowa tabela zamówień składa się z trzech poziomów, na których umieszczonych jest siedem zamówień Klientów. Poziomy liczone są od góry do dołu, Umieszczenie zleceń klientów odbywa się od lewej do prawej strony.

  1 poziom 4 zamówienia

  2 poziom 2 zamówienia

  3 poziom 1 zamówienie

  Wszystkie przychodzące zamówienia umieszcza się na poziomie
  1. Jak tylko wypełni się poziom 1 tabela zamówień zostaje podzielona na dwie symetryczne tabele. Położenie kupującego z poziomu 1 przechodzi na poziom
  2. Na poziomie 1. tworzą się cztery wolne miejsca dla nowych Klientów. Po wypełnieniu tych wolnych miejsc i drugim podziale tabeli zamówień zamówienie nabywcy przechodzi z poziomu 2. na poziom
  3. Wypełnienie utworzonych kolejnych czterech wolnych miejsc powoduje podział tabeli zamówień, a nabywca jest wynagradzany premią i automatycznie przechodzi do drugiego i potem trzeciego cyklu Głównej VIP PLUS tabeli zamówień, w których też naliczane są premie kredytowe
  Za premie kredytowe kupowane są sztabki inwestycyjnego złota. Jeden punkt premii kredytowej jest równy 1€

  Warunki i tryb przyznawania premii kredytowej na Głównej piętnastomiejscowej tabeli zamówień

  Minimalnym warunkiem kwalifikującym do otrzymania premii kredytowej jest:

  Nabywca, Właściciel zamówienia musi wprowadzić dwa nowe zlecenia na Głównej piętnastomiejscowej tabeli zamówień. Te nowe zamówienia będą brane pod uwagę przy wszystkich kolejnych cyklach. Kupujący musi przejść dwa cykle na tej tabeli zamówień aby uzyskać maksymalną premię kredytową w wysokości 3500 jednostek kredytowych .

  Kupujący musi zaprosić dwie nowe osoby będąc na pierwszy lub drugim poziomie tabeli w pierwszy cyklu piętnastomiejscowej tabeli zamówień. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony to na zakończeniu każdego cyklu na zamówienie Klienta jest naliczane wynagrodzenie bonusowe w wysokości 3500 jednostek kredytowych, z których potrąca się 15% jako opłatę manipulacyjna zamówienia. Za pozostałe jednostek kupuje się sztabki inwestycyjnego złota.

  Po zakończeniu zamówienia Kupujący może złożyć nowe zamówienie lub reinwestować 520 jednostek premii kredytowej. Uczestnictwo Kupującego w programie marketingu SwissGold Market przedłuża się, a wcześniej zaangażowane zamówienia są uwzględniane w kolejnych premiach kredytowych. Wcześniejsze zaproszenia nowych Klientów są uwzględniane przy kolejnych naliczeniach bonusów kredytowych.

  Szczególne warunki premii kredytowej na Głównej piętnastomiejscowej tabeli zamówień

  Szczególne warunki naliczania premii kredytowych są w przypadku, gdy Klient nie wprowadził na Główną piętnastomiejscowa tabele zamówień dwóch nowych zleceń i znajduje się na pierwszym lub drugim poziomie pierwszego cyklu Głównej piętnastomiejscowej tabeli zamówień.

  Na zamówienie Kupującego nalicza się bonusy kredytowe z zależności od tego na którym poziomie znajduje się zamówienie w momencie włączenia dwóch nowych zamówień, które oblicza się przy każdym cyklu.

  Obliczenie bonusów kredytowych jest następujące.

  Warunki i tryb przyznawania premii kredytowej na Głównej siedmiomiejscowej tabeli

  Minimalne warunki do zdobycia kwalifikacji potrzebnej do otrzymania kredytów bonusowych są następujące:

  Kupujący, Właściciel zamówienia powinien wprowadzić dwa nowe zamówienia na Główną siedmiomiejscową tabelę zamówienia. Te wprowadzone zamówienia uwzględniane są we wszystkich następnych cyklach. Dla wykonania zamówienia przez Kupującego powinien on przejść przez trzy cykle Głównej siedmiomiejscowej tabeli zamówień. Dla otrzymania wynagrodzenia w wymiarze 2100 bonusów kredytowych Kupujący powinien wprowadzić na Główna siedmiomiejscowa tabelę zamówień minimum dwa nowe zamówienia znajdując się na dowolnym poziomie pierwszego cyklu Głównej siedmiomiejscowej tabeli zamówień. Jeśli zostanie spełniony ten warunek, wówczas po zakończeniu każdego cyklu nalicza się wynagrodzenie bonusowe w wysokości 2100 jednostek bonusowych, z których odlicza się 15% jako opłatę manipulacyjną za wykonanie zlecenia. Za pozostałą sumę jednostek bonusowych kupuje się sztabki inwestycyjnego złota.

  Po zakończeniu zamówienia Kupujący może sformułować nowe zamówienie lub przedłużyć istniejące reinwestując 740 jednostek bonusowych lub złożyć automatycznie zamówienia na kwotę 27500€ bonusów kredytowych. Wtedy uczestnictwo Kupującego w programie marketingowym SwissGold Market przedłuża się, a wcześniej wprowadzone nowe zamówienia uwzględnia się przy kolejnych naliczeniach bonusów kredytowych.

  Szczególne warunki premii kredytowej na Głównej siedmiomiejscowej tabeli zamówień

  Jedno wprowadzone nowe zamówienie na dowolnym poziomie lub nie wprowadzenie żadnego nowego zamówienia nie daje Kupującemu prawa do naliczenia wynagrodzenia. Tego cyklu nie uwzględnia się w realizacji zamówienia. Bonusy kredytowe nie są naliczane

  Następuje automatyczny zwrot zamówienia Kupującego na początek cyklu tak długo, dopóki nie wypełni on warunków marketingowych przez wprowadzenie minimum dwóch zamówień. Zamówienie Kupującego wraca do pierwotnego położenia i zaczyna się od początku droga przejścia do wynagrodzenia. Wprowadzony nowe zamówienie jest zapisywane na drugi i trzeci cykl. I Jeśli na zamówienie Kupującego nie zostały naliczone maksymalne wynagrodzenia po przejściu trzech cykli na Głównej siedmiomiejscowej tabeli zamówień właściciel zamówienia ma prawo uzupełnić swoje konto z własnych środków do pełnej sumy zamówienia i zakupić sztabki inwestycyjnego złota lub otrzymać sztabki z przechowalni albo sprzedać je z powrotem Firmie. Zamówienie będzie wtedy uznane za zakończone.

  Kupujący może sformułować nowe zamówienie poprzez reinwestycję 740 jeszcze na trzecim cyklu

  Jeżeli zamówienie Klienta przeszło trzy cykle na Głównej siedmiomiejscowej tabeli zamówień i Klient nie wprowadził ani jednego lub tylko jednego Kupującego za jego przedpłatę w wysokości 700€ kupuje się sztabki złota, a jego zamówienie opuszcza program marketingowy. Sponsor traci jedna jednostkę kwalifikacyjną Jeśli Klient chce ponownie uczestniczyć w programie marketingowym może złożyć nowe zamówienie na zakup złota w wartości 1800€, 7000€, 27500€ lub 98000€ wpłacają odpowiednie przedpłaty o wartości: 180€ + 20€, 700€ + 40€, 2750€ + 50€,  9800€ + 50€.

  Warunki i tryb przyznawania premii kredytowej na tabeli zamówień VIP

  Minimalne warunki dla uzyskania kwalifikacji do otrzymania bonusów kredytowych są następujące:

  Kupujący, właściciel zamówienia powinien wprowadzić minimum dwa nowe zamówienia na tabelę VIP. Te nowe zamówienia będą uwzględniane we wszystkich następnych cyklach.

  Zamówienie Kupującego dla jego realizacji powinno przejść trzy cykle na tabeli VIP. Dla otrzymania maksymalnego wynagrodzenia w wysokości 8250 jednostek kredytowych Kupujący powinien wprowadzić na tabelę VIP minimum dwa nowe zamówienia. Przy tym, dla otrzymania maksymalnego wynagrodzenia nie ma znaczenia, na którym poziomie jest zamówienie Kupującego w czasie wprowadzania nowych zamówień.

  Jeśli wypełni się ten warunek , to po ukończeniu każdego cyklu na zamówieniu Klienta nalicza się wynagrodzenie bonusowe w wysokości 8250 jednostek kredytowych, z których odejmuje się 15% jako opłatę manipulacyjną za opracowanie zamówienia. Za pozostałe jednostek kredytowych kupuje się Klientowi sztabki inwestycyjnego złota.

  Po realizacji zamówienia Kupujący może złożyć nowe zamówienie lub przedłużyć istniejące zamówienie reinwestując 2800 jednostek kredytowych. Uczestnictwo Kupującego w programie marketingowym SwissGold Market zostaje wówczas przedłużone, a wcześniej wprowadzone przez niego nowe zamówienia są uwzględniane w kolejnych naliczeniach bonusów kredytowych.

  Szczególne warunki premii kredytowej na tabeli zamówień VIP

  Warunek naliczenia kredytów bonusowych w przypadku jeśli Kupujący wprowadził do tabeli VIP mniej niż dwa nowe zamówienia:

  Jedno wprowadzone zamówienie na dowolnym poziomie daje prawo otrzymania wynagrodzenia bonusowego w wysokości 2750 jednostek kredytowych i zamówienie przechodzi na drugi cykl VIP. W przypadku jeśli Kupujący nie wprowadził ani jednego nowego zamówienia na tabelę VIP nie otrzymuje on prawa do otrzymania wynagrodzenie. Ten cykl nie zalicza się do wypełnienia zamówienia. Bonusy kredytowe w tym nie są naliczane

  Zamówienie Kupującego automatycznie wraca na początek cyklu, dopóki nie zostaną spełnione warunki marketingu w zakresie wprowadzenia minimum dwóch nowych zamówień. Zamówienie kupującego wraca na pierwotne miejsce i od nowa zaczyna się droga do wynagrodzenia. Wprowadzone zamówienie jest zaliczane na drugim i trzecim cyklu.

  Jeśli właściciel zamówienia wprowadzi nowe zamówienia w drugim i trzecim cyklu VIP to zamówienie otrzymuje maksymalne wynagrodzenie

  Jeśli na zamówienia Kupującego nie zostały naliczone maksymalne wynagrodzenia po przejściu trzech cykli na tabeli VIP właściciel zamówienia ma prawo zakończyć swoje zamówienie poprzez dopłatę ze swoich środków do pełnej wartości zamówienia i otrzymać sztabki inwestycyjnego złota z przechowalni lub sprzedać je z powrotem do Firmy. Zamówienie będzie wtedy traktowane jako zakończone. Kupujący może złożyć nowe zamówienie poprzez reinwestycję 2800 jednostek kredytowych jeszcze w trzecim cyklu.

  Jeżeli zamówienie Klienta przeszło trzy cykle na tabeli VIP i Klient nie wprowadził ani jednego lub tylko jednego Kupującego za jego przedpłatę w wysokości 2750€ kupuje się sztabki złota, a jego zamówienie opuszcza program marketingowy. Sponsor traci jedna jednostkę kwalifikacyjną Jeśli Klient chce ponownie uczestniczyć w programie marketingowym może złożyć nowe zamówienie na zakup złota w wartości 1800€, 7000€, 27500€ lub 98000€ wpłacają odpowiednie przedpłaty o wartości: 180€ + 20€, 700€ + 40€, 2750€ + 50€,  9800€ + 50€.

  Warunki i tryb przyznawania premii kredytowej na tabeli zamówień VIP PLUS

  Minimalne warunki uzyskania kwalifikacji dla otrzymania bonusów kredytowych są następujące:

  Kupujący, właściciel zamówienia powinien wprowadzić minimum dwa nowe zamówienia na tabelę VIP PLUS Te nowe zamówienia będą uwzględniane we wszystkich następnych cyklach.

  Zamówienie Kupującego dla jego realizacji powinny przejść trzy cykle na tabeli VIP PLUS Dla otrzymania maksymalnego wynagrodzenia w wysokości 29 400 jednostek kredytowych Kupujący powinien wprowadzić na tabele VIP minimum dwa nowe zamówienia. Przy tym, dla otrzymania maksymalnego wynagrodzenia nie ma znaczenia, na którym poziomie jest zamówienie Kupującego w czasie wprowadzania nowych zamówień.

  Jeśli wypełni się ten warunek , to po ukończeniu każdego cyklu na zamówieniu Klienta nalicza się wynagrodzenie bonusowe w wysokości 29 400 jednostek kredytowych, z których odejmuje się 15% jako opłatę manipulacyjną za opracowanie zamówienia. Za pozostałe jednostek kredytowych kupuje się Klientowi sztabki inwestycyjnego złota.

  Po realizacji zamówienia Kupujący może złożyć nowe zamówienie lub przedłużyć istniejące zamówienie reinwestując 9850 jednostek kredytowych. Uczestnictwo Kupującego w programie marketingowym SwissGold Market zostaje wówczas przedłużone, a wcześniej wprowadzone przez niego nowe zamówienia są uwzględniane w kolejnych naliczeniach bonusów kredytowych.

  Szczególne warunki premii kredytowej na tabeli zamówień VIP PLUS

  Warunek naliczenia kredytów bonusowych jeśli Kupujący wprowadził do tabeli VIP PLUS mniej niż dwa nowe zamówienia.

  Jedno wprowadzone zamówienie na dowolnym poziomie daje prawo otrzymania wynagrodzenia bonusowego w wysokości 10 000 jednostek kredytowych i zamówienie przechodzi na drugi cykl VIP PLUS W przypadku jeśli Kupujący nie wprowadził ani jednego nowego zamówienia na tabelę VIP PLUS nie otrzymuje on prawa do otrzymania wynagrodzenie. Ten cykl nie zalicza się do wypełnienia zamówienia. Bonusy kredytowe w tym nie są naliczane

  Zamówienie Kupującego automatycznie wraca na początek cyklu, dopóki nie zostaną spełnione warunki marketingu w zakresie wprowadzenia minimum dwóch nowych zamówień. Zamówienie kupującego wraca na pierwotne miejsce i od nowa zaczyna się droga do wynagrodzenia. Wprowadzone zamówienie jest zaliczone na drugim i trzecim cyklu.

  Jeśli właściciel zamówienia wprowadzi nowe zamówienia w drugim i trzecim cyklu VIP PLUS to zamówienie otrzymuje maksymalne wynagrodzenie

  Jeśli na zamówienia Kupującego nie zostały naliczone maksymalne wynagrodzenia po przejściu trzech cykli na tabeli VIP PLUS właściciel zamówienia ma prawo zakończyć swoje zamówienie poprzez dopłatę z własnych środków do pełnej wartości zamówienia i otrzymać sztabki inwestycyjnego złota z przechowalni lub sprzedać je z powrotem do Firmy. Zamówienie będzie wtedy traktowane jako zakończone. Kupujący może złożyć nowe zamówienie poprzez reinwestycję 9850 jednostek kredytowych jeszcze w trzecim cyklu.

  Jeżeli zamówienie Klienta przeszło trzy cykle na tabeli VIP PLUS zamówień i Klient nie wprowadził ani jednego lub tylko jednego Kupującego za jego przedpłatę w wysokości 9800€ kupuje się sztabki złota, a jego zamówienie opuszcza program marketingowy. Sponsor traci jedna jednostkę kwalifikacyjną Jeśli Klient chce ponownie uczestniczyć w programie marketingowym może złożyć nowe zamówienie na zakup złota w wartości 1800€, 7000€, 27500€ lub 98000€ wpłacają odpowiednie przedpłaty o wartości: 180€ + 20€, 700€ + 40€, 2750€ + 50€,  9800€ + 50€.

  Zmiana sponsora

  - Zmianę sponsora można przeprowadzić w ciągu 72 godziny od momentu realizacji opłaty w systemie

  - W ciągu 72 godziny po opłaceniu zamówienia Firma może zmienić sponsora. Po tym czasie można przeprowadzić zmianę sponsora tylko w ciągu 180 dni jeśli w tym czasie w danej tabeli zamówień nie było nowych rejestracji (ustawienia-podsumowania) i z obowiązkowym wprowadzeniem dwóch nowych bezpośrednich Klientów w danej tabeli zamówień

  - Partnerom danej struktury przysługuje prawo w czasie 72 godziny odmówić przejścia wraz ze sponsorem do nowej struktury

  - W przypadku braku zgody partnerów, o której powiadamiają pisemnie przez swoje biuro służby wsparcia Firmy zostają oni w poprzedniej strukturze u wyżej stojącego sponsora

  - Zmiana sponsora w celu otrzymania kwalifikacji jest niedopuszczona

  - Koszt procedury zmiany sponsora kosztuje 50 € (kupon techniczny o tej wartości).

  Zmiana tabeli zamówień

  1. Zamówienie Klienta może być przeniesione na inną tabelę tylko z pierwszego poziomu w ciągu 72 godziny od momentu opłaty za zamówienia na wiosek samego Klienta

  2. Jeśli w ciągu 72 godziny od momentu rejestracji zamówienia w określonej tabeli zamówień Klient wnioskuje o zmianę rejestracji na inna tabelę zamówienia, a jego zamówienie jest na drugim lub trzecim poziomie Klient płaci za prace techniczne w tym związane ze zmianami tabeli na inne położenie 100€ (dwa kupony techniczne po 50€)

  3. Jeśli po upływie 60 dni zamówienie Klienta dalej znajduje się na poziomie pierwszym tablicy zamówień w pierwszym cyklu, na jego prośbę jego zamówienie może być przeniesione na inna tabelę zamówień wraz z zamówieniami jego poleconych, których zamówienia też są na pierwszym poziomie

  4. Jeśli zamówienie Klienta dalej znajduje się na pierwszym poziomie w drugim cyklu tabeli zamówień ma on prawo w ciągu 60 dni od momentu rozmieszczenia zamówienia w tej tabeli przenieść swoje zamówienia inną tabelę zamówień. Po upływie 60 dni Klient traci to prawo.

  5. Dla zmiany tabeli zamówień na inną nieodzowna jest zgoda wszystkich AKTYWNYCH właścicieli zamówień na bieżącej tabeli zamówień. Status «AKTYWNEGO» Klient traci w sytuacji braku sprzedaży w jego strukturze przez ponad 60 dni.

  6. Jeśli zamówienie Klienta znajduje się na drugim lub trzecim poziomie jego przeniesienie jest możliwe tylko na drodze wzajemnej zamiany z innym zamówieniem na tym samym poziomie tabeli zamówień.

  7. Dla zmiany położenia zamówienia na inna tabele obowiązuje zgoda wszystkich właścicieli zamówień na dotychczasowej tabeli

  8. Przeniesienie rejestracji na inna tabele zamówień w celu zamknięcia tej drugiej jest niedopuszczalne, kiedy w tabeli znajduje się jedno miejsce

  9. Firma zastrzega sobie prawo odmowy w zakresie zmiany tabeli zamówień bez podania przyczyny

  10. Koszt zmiany zamówienia na inna tabelę zamówień wynosi 50€ (kupon techniczny o tej wartości)

  11. Dowolne zmiany w czasie w dozwolonym 72 godziny po aktywacji konta można przeprowadzić tylko jeden raz. Potem traci się prawo na zmianę rejestracji oraz inne dowolne zmiany.

  Program liderski

  Zamówienie Kupującego znajdującego się na Głównej tabeli zamówień otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie bonusowe (jednostki bonusowe) kiedy pod tym zamówieniem wynagrodzenie otrzymują dwaj bezpośredni zaproszeni (pierwszy cykl) i pod każdym z nich otrzymują wynagrodzenie jeszcze dwa zamówienia (pierwszy cykl).

  Zamówienie Kupującego będącego w tabeli VIP otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie (jednostki bonusowe) kiedy pod tym zamówieniem otrzymują wynagrodzenie dwaj bezpośredni zaproszeni (pierwszy cykl).

  The order of the Customer, standing on the START table, gets additional bonus reward (bonus units) when under this Order two direct involved Orders complete three cycles and under each of them, two more Orders complete three cycles. 

  Pozycja Kupującego zaczyna podnosić się w górę w programie liderskim i uczestniczy on w zysku sklepu internetowego.

  Bonusy kredytowe otrzymywane w programie liderskim przeznaczone są tylko na zakup inwestycyjnego złota

  Jednostki bonusowe w programie liderskim oblicza się wg formuły:

  Ilość otrzymanych bonusów kredytowych za wprowadzone zamówienie po zamknięciu każdego cyklu, na które było kupione inwestycyjne złoto podzielone przez liczbę stałą 500.

  Program liderski ma 15 poziomów, poziomy rozkładają od o dołu do góry

  15 poziom     

  1000000 jednostek      

  75  bonusów kredytowych

  14 poziom

  800000 jednostek

  70  bonusów kredytowych

  13 poziom

  600000 jednostek

  65  bonusów kredytowych

  12 poziom  

  400000 jednostek

  60  bonusów kredytowych

  11 poziom

  200000 jednostek

  55  bonusów kredytowychs

  10 poziom

  100000 jednostek  

  54  bonusów kredytowych

  9 poziom

  50000 jednostek

  52  bonusów kredytowych

  8 poziom

  25000 jednostek

  50  bonusów kredytowych

  7 poziom

  10000 jednostek

  48  bonusów kredytowych

  6 poziom

  5000 jednostek

  45  bonusów kredytowych

  5 poziom

  2500 jednostek

  40  bonusów kredytowych

  4 poziom

  1000 jednostek

  35  bonusów kredytowych

  3 poziom

  300 jednostek

  30  bonusów kredytowych

  2 poziom

  100 jednostek

  25  bonusów kredytowych

  1 poziom

   

  20  bonusów kredytowych

   

  Sprzedaż, przechowywanie i dostawa złota

  Po wypełnieniu zamówienia Kupujący może:

  przekazać do przechowania kupione sztabki w specjalistycznym skarbcu lub.

  otrzymać zakupione sztabki ubezpieczona pocztą.

  Kupujący pokrywa wszystkie koszty związane z przechowywaniem lub dostawą zakupionych sztabek.

  Koszt dostawy przez zarejestrowaną ubezpieczoną pocztę określają służby pocztowe.

  W tych państwach gdzie metale szlachetne obciążone są podatkiem VAT i podatkiem importowym Kupujący ponosi odpowiedzialność za:

  opłatę wszelkich podatków i organizację dostawy zamówienia.

  Opłata za przechowywanie sztabek złota umieszczonego w specjalistycznym skarbcu wynosi 1,2% na rok lub 0,1% od wartości złota miesięcznie.

  Prawo anulowania zamówienia

  Kupujący składający zamówienie w programie SwissGold Market nie ma prawo z niego zrezygnować. Wszystkie zamówienia przyjmuje się do realizacji z chwilą wykonania opłaty.

  15.1 The Customer has the right to a full refund of his/her money within 72 godziny from the date of payment by completing the application to the Company. In order to avoid a controversial situation, relating to the security of the account, the company will have 30 calendar days from the time of the Customer 's application, in which to consider the issue of the refund of the said money. At no time will this waiting period affect the return of the Customer 's money if the security is not breached*

  15.2 The Customer has the right to sell gold bars back to the company or to leave them for safekeeping. After cancellation customer’s data is blocked for 180 days, upon expiry of this term he/she can make his/her order again with any sponsor which he/she chooses. Funds are deposited on the internal customer’s account and he/she can withdraw them only to his/her personal bank account. At any stage of order the customer is entitled to pay the full amount of Order (1800€, 7000€, 27500€ or 98000€, including the order processing fee in amount of 15%).

  *The Amendment 15.1 shall enter into force from the date of publication (August 6, 2018) and does not apply to legal relations of the parties arising before that date.

  Podatki

  Kupujący jest odpowiedzialny za płacenie podatków od dochodu z udziału w programie SwissGold Market.